Ne sjellim ndryshimin

MENTOR?T - P?RGATITJA, TRAJNIMI DHE UDH?HEQJA E PRAKTIKAVE SHKOLLORE
<div><strong>Target grup:</strong> Punonj?s t? sistemit arsimor parauniversitar, kryesisht m?sues t? kategoris? s? dyt? t? kualifikimit.<br> <br> <strong>Koh?zgjatja e programit:</strong>?? 12 dit?<br> (210 or? gjithsej:? 72 or? n? auditor, 123 or? studim dhe pun? e pavarur dhe 15 or? demonstrim dhe arsyetim me goj?).<br> <br> <strong>Dokumenti njoh?s</strong> n? p?rfundimin e programit: <strong>?ertifikat? me suplement</strong><br> <br> <strong>Numri i krediteve:</strong> 12<br> <br> <strong>P?rshkrim i Programit</strong><br> Ky program synon p?rgatitjen profesionale t? m?suesve mentor p?r udh?heqjen dhe zhvillimin e praktikave profesionale t? praktikant?ve-m?sues t? rinj me q?llim q? t? p?rgatiten p?r t? fituar statusin e m?suesit p?rmes provimit t? shtetit. Mentori ?sht? nj? m?sues me p?rvoj?, i cili m?son dhe udh?heq praktikantin n? procesin e p?rvet?simit t? m?simdh?nies. <br> <br> Programi ka karakter modular me p?rmbajtje:<br> <br> <strong>Moduli 1</strong>????? Praktikant?t si student?, karakteristikat dhe ve?orit? e <br> ??????????????????? pun?s me ta. <br> <strong>Moduli 2</strong>?? ?? Mentori, mentorimi dhe p?rmbajtja e l?nd?s. <br> <strong>Moduli 3</strong>?? ?? Pedagogjia dhe kualifikimi fillestar. <br> <strong>Moduli 4?</strong>? ?? Cil?sia n? praktik?n profesionale. <br> <strong>Moduli 5</strong>?? ?? M?simi cil?sor p?rmes praktik?s me p?rdorimin e <br> ??????????????????? metodologjive nd?rvepruese dhe aktive. <br> <strong>Moduli 6</strong>?? ?? V?zhgimi i praktikant?ve, natyra dhe roli i vazhgimit. <br> <strong>Moduli 7</strong>?? ?? Mentorimi dhe vler?simi. <br> <strong>Moduli 8</strong>?? ?? Kompetencat profesionale t? vler?simit. <br> <strong>Moduli 9</strong>?? ?? Mentorimi dhe p?rmir?simi i vazhduesh?m i shkoll?s. <br> <strong>Moduli 10?</strong>? ?Partneriteti n? p?rgatitjen e m?suesve fillestar?.<br> <strong>Moduli 11</strong>?? ?Marr?dh?niet teori-praktik? n? p?rgatitjen e m?suesve.<br> <strong>Moduli 12?</strong>? ?P?rgjegj?sit? dhe detyrat e mentor?ve n? shkoll?.<br> <br> <strong>Materialet q? p?rdoren</strong><br> Libra, botime t? CDE-s?<br> Materiale t? shkruara p?r pun? t? pavarur dhe n? grupe n? auditor (handouts).<br> Programe kompjuterike p?r demonstrim, studim dhe pun? individuale dhe n? grup.<br> <br> <strong>M?nyra e vler?simit</strong><br> Me demonstrime dhe dosje, bazuar n? standardet profesionale t? programit. <br> Dosjet e ?ertifikimit p?rmbajn?: prova t? plot?simit t? k?rkesave p?r ?ertifikim sipas nivelit t? ?ertifikat?s; vler?sime t? dosjes si m?sues/e apo trajner/e, plane, programe dhe prova t? tjera nga referimet n?p?r veprimtari p?r zhvillim profesional n? shkoll? a gjetk?; vler?sime t? pjes?marr?sve pas referimeve n? seminare q? kan? p?rfunduar, d?shmi dhe prova t? tjera t? zot?rimit dhe demonstrimit t? metodave nd?rvepruese.<br> <br> <br> <strong>CDE</strong> (Qendra p?r Arsim Demokratik)<br> Adresa: Rruga Mustafa Matohiti, Pallati 7, Shk. 1, Nr. 2/1, Tiran?<br> Tel/fax: +355 (04) 2247893<br> Mob: 0686080789<br> Web: www.cde.edu.al<br> <br> </div>