Ne sjellim ndryshimin

Forume dhe takime profesionale me m?sues
<div> <div align="justify"> <div align="left"><font color="#ff6600"><strong>1. Forum me m?suesit e Elbasanit</strong></font> <br> </div> <div align="left"><strong><br> Procesi i t? nx?nit dhe edukimi i tij</strong><br> </div> <div align="center"> <div align="left"><strong>Prof. Dr. Bardhyl Musai</strong><br> </div><br> </div></div> <div align="justify">N? k?t? forum u diskutua p?r shkenc?n e t? nx?nit, fush? nd?rdisiplinare q? studion m?simdh?nien dhe t? nx?n?t. Q?llimi ?sht? t? kuptohen m? mir? proceset kognitive dhe sociale q? kan? si rezultat t? nx?n?t e efektsh?m dhe t? zbatoj? k?to njohuri p?r t? rikompozuar? mjediset e t? nx?nit dhe n? k?t? m?nyr? njer?zit m?sojn? m? mir?.<br> Modeli n? epok?n industriale bazohet n? pohimet se Njohurit? jan? nj? grumbullim faktesh rreth bot?s dhe procedurave p?r m?nyr?n si t? zgjidhim problemet dhe se q?llimi i shkoll?s ?sht? t?i fut? k?to njohuri n? kok?n e nx?n?sit. N? k?t? m?nyr? nj? person i shkolluar zot?ron nj? sasi mjaft t? madhe t? njohurive. <br> N? shoq?rin? postmoderne, ose t? dijes, t? nx?n?t ?sht? aktiv dhe i bazuar n? p?rvoj?; ?sht? kontakt dhe jo spektator? sikurse n? sport. P?rfshirja aktive ?sht? nj? k?rkes? kuptimplote, veprimi me sende dhe objekte, v?zhgimi dhe nxjerrja e kuptimit. T? nx?n?t ?sht? bashk?punues, i vendosur n? nj? situat?; t? kuptuarit nd?rtohet n?? kontekst, n? k?t? m?nyr? p?rvojat jan? t? kuptimshme dhe autentike. <br> M?suesit jan? punonj?sit e dijet; ekspert? t? p?rshtatjes s? t? nx?nit dhe bashk?-krijues t?? objekteve konceptuale n? bashk?punim me nx?n?sit.<br> <br> <br> <div align="left"><font color="#ff6600"><strong>2. Forum me m?suesit e Durr?sit</strong></font><strong> </strong><br> </div> <div align="left"><strong><br> D?shira dhe pasioni n? edukim</strong><br> <strong> M.Sc. Fleura Shk?mbi</strong><br> </div><br> P?rmbajtja e k?tij forumi kishte t? b?nte me aspektin psikologjik t? komunikimit dhe pasionit t? m?suesve p?r edukimin. Shum? njer?z mendojn?, se kur flasin shum?, ngren? z?rin, nuk len? radh? n? t? folur, nuk d?gjojn? bashk?biseduesin, mendojn? se gjithmon? kan? di?ka t? r?nd?sishme p?r t? th?n?, se kan? aft?si komunikuese. Kjo nuk ka t? b?j? me komunikimin.<br> Komunikimi ?sht? shk?mbimi, rrjedhja, tej?imi i informacionit dhe ideve nga nj? person te tjetri. Komunikimi efektiv arrihet vet?m at?her? kur d?gjuesi (marr?si) e kupton qart?, drejt?, sakt?sisht at? q? i d?rgohet nga fol?si (dh?n?si). Shum? probleme lindin nga mungesa e komunikimit efektiv, prandaj studimi i komunikimit ndikon pozitivisht n? t? gjitha fushat e jet?s duke i b?r? pro?eset e drejtimit, negocijimit, k?shillimit, m?simdh?nies m? t? thjeshta.<br> P?rmes komunikimit lideri drejton! Ai duhet t? komunikoj? dhe t? p?rcjell? autoritet, besim, dhe sinqeritet te njer?zit e vet.<br> <br> <font color="#ff6600"><strong>3. Forum me m?suesit e Shkodr?s</strong></font><br> </div> <div align="justify"> <div align="left"><strong><br> Veprimi pedagogjik n? m?simdh?nie</strong><br> <strong> Prof. Dr. Tomorr Plangarica</strong><br> </div> <div align="justify"><br> Bashk?bisedimi n? k?t? forum u p?rqendrua n? pyetjen baz?: Pse ?sht? e nevojshme t? qart?sohet se? ?far? p?rfaq?son koncepti i veprimit pedagogjik n? m?simdh?nie dhe si ndri?ohet ai p?rmes kahjeve filozofike pozitiviste, konstruktiviste dhe pragmatike?<br> N? procesin e m?simdh?nies, ku p?rfshihen nj? mori treguesish t? komunikimit t? suksessh?m pedagogjik, duhet t? marr? p?rpar?si jo thjesht natyra p?rshkruese e njohurive, por t? vepruarit p?rmes njohurive, p?rvet?simi i tyre jo thjesht n? m?nyr? prit?se, por p?rvet?simi i tyre p?rmes nd?rtimit t? tezave e hipotezave nga vet? nx?n?si q? p?rvet?son njohurit? dhe p?rmes nd?rtimit t? tyre me t? tjer?t, p?rmes dialogimit dhe ?loj?rave t? ligj?rimit?. M?nyrat e ndryshme t?? komunikimit pedagogjik mundet t?i p?rshtaten nj? formule dometh?n?se: T?i shpjegosh di?ka tjetrit, t? v?sh dik? n? situat? q? t? shpjegoj? ai vet? di?ka dhe t? shpjegosh di?ka me nj? tjet?r.? K?to tri m?nyra t? t? konceptuarit t? veprimit pedagogjik p?rvijohen si pasoj? e mb?shtetjes n? tri kahje filozofike: pozitiviste, konstruktiviste dhe pragmatike/dialogjike. Sipas s? pares, m?suesi i ngjan nj? artizani q? prodhon me mjesht?ri produktin e vet/njohurit? dhe ua ofron t? gatsh?m ?bler?sve? t? tij; sipas t? dyt?s, m?suesi i ngjan nj? kopshtari, q? i krijon kushtet bim?s q? t? rritet/vet?rritet e sh?ndetshme; sipas s? tret?s, m?suesi i ngjan nd?rmjet?sit q? leht?son procesin e komunikimit dhe dialogimit.<br> <br> </div> <div><strong><font color="#ff6600"><br> <br> 4. Takim profesional ?Procesi i edukimit n? koh?t e sotme?</font></strong><br> <br> M? dat?n 3 maj 2012 Qendra p?r Arsim Demokratik, s? bashku me t? ftuarin e saj special Prof. Dr. Lorin W. Anderson, zhvilloi dy takime profesionale? mbi procesin e edukimit n? koh?t e sotme, t? fokusuar te formulimi i objektivave m?simore dhe rezultatet e t? nx?nit.<br> <br> Takimi i par? u organizua n? bashk?punim me personelin akademik t? Fakultetit t? Edukimit, n? Universitetin ?Aleksand?r Moisiu? t? Durr?sit, ku mor?n pjese 60 pjes?marr?s.<br> <br> Takimi i dyt? u zhvillua n? Tiran? me pjes?marrjen e p?rfaq?suesve nga Instituti p?r Zhvillimin e Arsimit, Inspektoriati Komb?tar i Arsimit Parauniversitar, m?sues e drejtore shkollash nga Tirana, Elbasani dhe Shkodra. <br> <br> Takimet zgjuan interesin e pjes?marr?sve t? cil?t m? pas ngrit?n pyetje dhe diskutuan ??shtje t? ndryshme n? interes t? zhvillimit t? arsimit. <br> Foto q? pasqyrojn? momente nga zhvillimi i dy takimeve jan? paraqitur te seksioni FOTOGALERI. <br> <br> <br> P?r t?u njohur me temat dhe informacionin e diskutuar n? takimet profesionale <a href="/doc/Lorin_Anderson_presentation_-_new_design.ppt" target="_blank">shkarko materialin e prezantuar</a> nga <br> Prof. Dr. Lorin W. Andersen. <br> <br> P?r m? shum? informacion rreth bibliografis? profesionale s? <br> Prof. Dr. Lorin W. Anderson <a href="/doc/Lorin_Anderson_Biographical_Sketch_Albanian.pdf" target="_blank">shkarko materalin n? formatin pdf</a>. <strong><br> <br> </strong></div> <div><strong><br> </strong></div></div></div>