Ne sjellim ndryshimin

ARTI I T? SHKRUARIT
<div><em><strong>Target grup: </strong></em>M?sues/e<br> <br> <em><strong>Koh?zgjatja e programit:</strong></em> 12 dit?<br> (210 or? gjithsej:??72 or? n? auditor, 123 or? studim dhe pun? e pavarur dhe 15 or? demonstrim dhe arsyetim me goj?).<br> <br> <em><strong>Dokumenti njoh?s</strong></em> n? p?rfundimin e programit: <strong>?ertifikat? me suplement</strong><br> <br> <strong>P?rshkrim i Programit</strong><br> Programi i Artit i t? shkruarit synon t? plot?soj? dijet dhe t? zhvilloj? m? tej aft?sit? dhe shprehit? n? t? shkruar t? pjes?marr?sve n?p?rmjet sesioneve nd?rveprues. Procesi i t? shkruarit trajtohet n? t? gjitha fazat e tij, n? forma t? shum?llojshme. <br> Programi ka karakter modular me p?rmbajtje:<br> <br> <strong>Moduli 1</strong>: Koncepti i t? shkruarit si proces: krijimi, p?rvijimi dhe produkti; etapat e t? shkruarit. <br> <strong>Moduli 2</strong>: Organizimi i t? shkruarit; nga fjalia tek paragrafi, elementet dhe llojet e tij. <br> <strong>Moduli 3</strong>: Shkrimi i eses?: hapat p?r t? shkruar esen?; struktura e eses?; llojet dhe m?nyra t? shkrimit t? eses?. <br> <strong>Moduli 4</strong>: Format e t? shkruarit; shkrimi krijues; shkrimet personale; t? shkruarit n? gjini t? ndryshme letrare dhe joletrare. <br> <strong>Moduli 5</strong>: Fjalia; llojet gramatikore, stili dhe konciziteti; <br> <strong>Moduli 6</strong>: Fjal?t dhe p?rzgjedhja e fjal?ve; regjistri dhe nuancat kuptimore dhe gjuh?sore t? fjal?ve. <br> <strong>Moduli 7</strong>: Shkrimet funksionale; shkrimi p?r jet?n. <br> <strong>Moduli 8</strong>: Mjete dhe teknika q? p?rmir?sojn? cil?sin? e t? shkruarit (procesi i k?rkimit dhe dokumentimit t? burimeve, biblioteka, Interneti, etj). <br> <strong>Moduli 9</strong>: Organizimi i kursit t? t? shkruarit, p?rfshirja e t? shkruarit n? l?nd? t? ndryshme. <br> <br> <strong>Materialet q? p?rdoren</strong><br> Libra, botime t? CDE-s?<br> Materiale t? shkruara p?r pun? t? pavarur dhe n? grupe n? auditor (handouts).<br> Programe kompjuterike p?r demonstrim, studim dhe pun? individuale dhe n? grup.<br> <br> <strong>M?nyra e vler?simit</strong><br> Me demonstrime dhe dosje, bazuar n? standardet profesionale t? programit. <br> Dosjet e ?ertifikimit p?rmbajn?: prova t? plot?simit t? k?rkesave p?r ?ertifikim sipas nivelit t? ?ertifikat?s; vler?sime t? dosjes, plane, programe dhe prova t? tjera nga referimet n?p?r veprimtari p?r zhvillim profesional n? shkoll? a gjetk?; vler?sime t? pjes?marr?sve pas referimeve n? seminare q? kan? p?rfunduar, d?shmi dhe prova t? tjera t? zot?rimit dhe demonstrimit t? metodave nd?rvepruese.<br> <br> <br> CDE (Qendra p?r Arsim Demokratik)<br> Adresa: Rruga Mustafa Matohiti, Pallati 7, Shk. 1, Nr. 2/1, Tiran?<br> Tel/fax: +355 (04) 2247893<br> Mob: 0686080789<br> Web: www.cde.edu.al<br> <br> </div>