Ne sjellim ndryshimin

HARTIMI I OBJEKTIVAVE P?R M?SIMDH?NIEN DHE VLER?SIMIN
<div><strong>Target grup:</strong>??? <em>M?sues/e <br> <br> </em><strong>Koh?zgjatja e programit:</strong>?? <em>10 dit? <br> </em>(200 or? gjithsej:? 60 or? n? auditor, 125 or? studim dhe pun? e pavarur dhe 15 or? demonstrim dhe arsyetim me goj?). <br> <br> <strong>Dokumenti njoh?s</strong> n? p?rfundimin e programit: <strong>?ertifikat? me suplement <br> <br> </strong><strong>P?rshkrim i Programit:</strong></div> <div>Program synon t? aft?soj? pjes?marr?sit n?:</div> <ul> <li>formulimin sa m? t? sakt? t? objektivave m?simore;? </li> <li>p?rdorimin e objektivave n? planifikimin e m?simdh?nies dhe t? vler?simit, n? lidhje t? ngusht? me parimin e koherenc?s midis m?simdh?nies, t? nx?nit dhe vler?simit si bazat e shtyll?s kryesore t? planifikimit m?simor; </li> <li>formulimin e shprehive p?r pregatitjen e tezave t? ndryshme, paraqitjen n? form? t? shkruar dhe prezantimin p?rpara audienc?s.</li></ul> <div><br> Programi ka karakter modular me p?rmbajtje:<br> </div> <div><br> Moduli? 1:? Objektivat m?simore si rezultate t? parashikuara t? t? nx?nit<br> Moduli? 2:? Taksonomia e objektivave, taksonomia e Blumit e rishikuar<br> Moduli? 3:? Si t? p?rftojme formulime t? qarta t? objektivave m?simore<br> Moduli? 4:? P?rdorimi i objektivave n? planifikimin e m?simdh?nies dhe <br> ????????????????? vler?simit<br> Moduli? 5:? Si t? shkruajme objektiva p?r t? arritur nivelin e t? njohurit, <br> ????????????????? kuptuarit dhe t? zbatuarit<br> Moduli? 6:? Si t? shkruajme objektiva p?r shprehi t? t? menduarit t? <br> ????????????????? nivelit t? lart?<br> Moduli? 7:? Si t? shkruajm? objektivat e sfer?s emocionale<br> Moduli? 8:? P?rdorimi i objektivave m?simore n? vler?sim</div> <div><br> <strong><br> Metodat q? p?rdoren: <br> </strong>Prezantimi, Brainstorming, Loja me role,? Teknika e grupeve nominale, Metoda e studimit t? ??shtjes, Metodat vizuale, Diskutimet, Paneli etj.</div> <div><strong><br> Materialet q? p?rdoren: <br> </strong>Video projektor, laptop, flipcharter, lapustila, memo me ngjyra t? ndryshme, shirita letre, etj.</div> <div><br> <strong><br> M?nyra e vler?simit: <br> </strong>Me demonstrime dhe dosje, bazuar n? standardet profesionale t? programit. <br> Dosjet e ?ertifikimit p?rmbajn?: prova t? plot?simit t? k?rkesave p?r ?ertifikim sipas nivelit t? ?ertifikat?s; vler?sime t? dosjes, plane, programe dhe prova t? tjera nga referimet n?p?r veprimtari p?r zhvillim profesional n? shkoll? a gjetk?; vler?sime t? pjes?marr?sve pas referimeve n? seminare q? kan? p?rfunduar, d?shmi dhe prova t? tjera t? zot?rimit dhe demonstrimit t? metodave nd?rvepruese.</div> <div><br> <br> CDE (Qendra p?r Arsim Demokratik)<br> Adresa: Rruga Mustafa Matohiti, Pallati 7, Shk. 1, Nr. 2/1, Tiran?<br> Tel/fax: +355 (04) 2247893<br> Mob: 0686080789<br> Web: www.cde.edu.al<br> <br> </div>