Ne sjellim ndryshimin

M?SIMDH?NIA DHE T? NX?N?T ND?RVEPRUES SIPAS METODAVE P?R ZHVILLIMIN E T? MENDUARIT KRITIK
<div><strong>Target grup:</strong>? M?sues/e <br> <br> <br> <strong>Koh?zgjatja e programit:?</strong><strong>12 dit? </strong><br> (142 or? gjithsej:??72 or? n? auditor, 60 or? studim dhe pun? e pavarur dhe 10 or? demonstrim dhe arsyetim me goj?.)<br> <br> <em><strong><br> Dokumenti njoh?s</strong></em> n? p?rfundimin e programit: <strong>?ertifikat? me suplement</strong><br> <br> <strong>P?rshkrim i Programit</strong><br> <br> Programi synon t'i aft?soj? pjes?marr?sit:<br> <ul> <li>t? krijojn?, t? nd?rtojn? dije dhe t? formojn? shprehi p?rmes metodave t? bashk?veprimit aktiv? t? pun?s n? grupe, t? diskutimeve t? arsyetuara, </li> <li>t? jen? n? gjendje ta shnd?rrojn? klas?n n? nj? mjedis q? mb?shtet dhe nxit t? nx?n?t, n? klas? mendimtare.</li></ul><br> <strong>Programi ka karakter modular me p?rmbajtje:</strong><br> <br> Moduli 1: Parime t? t? nx?nit aktiv dhe t? menduarit kritik<br> Moduli 2: Marrja e informacionit nga teksti<br> Moduli 3: T? lexuarit dhe t? kuptuarit e teksteve narrative<br> Moduli 4: T? nx?n?t n? bashk?punim<br> Moduli 5: Zhvillimi i nj? diskutimi<br> Moduli 6: Procesi i t? shkruarit<br> Moduli 7: T? shkruarit argumentues bind?s. T? kuptuarit e argumenteve<br> Moduli 8: T? d?gjuarit kritik<br> Moduli 9: Planifikimi i m?simit dhe vler?simi. <br> ???????????????? Koherenca objektiva-metoda-vler?sim<br> <br> <strong>Materialet q? p?rdoren</strong><br> Libra, botime t? CDE-s?<br> Materiale t? shkruara p?r pun? t? pavarur dhe n? grupe n? auditor (handouts).<br> Programe kompjuterike p?r demonstrim, studim dhe pun? individuale dhe n? grup.<br> <br> <strong>M?nyra e vler?simit</strong><br> Me demonstrime dhe dosje, bazuar n? standardet profesionale t? programit. <br> Dosjet e ?ertifikimit p?rmbajn?: prova t? plot?simit t? k?rkesave p?r ?ertifikim sipas nivelit t? ?ertifikat?s; vler?sime t? dosjes, plane, programe dhe prova t? tjera nga referimet n?p?r veprimtari p?r zhvillim profesional n? shkoll? a gjetk?; vler?sime t? pjes?marr?sve pas referimeve n? seminare q? kan? p?rfunduar, d?shmi dhe prova t? tjera t? zot?rimit dhe demonstrimit t? metodave nd?rvepruese.<br> <br> CDE ?sht? an?tare e Konsorciumit Nd?rkomb?tar MKLSH (International RWCT Consortium) dhe Organizat?s Nd?rkomb?tare t? t? Menduarit Kritik (Critical Thinking International Inc.). CDE ka licens?n e zbatimit t? Programit dhe t? p?rdorimit e t? shum?fishimit t? t? gjitha materialeve q? lidhen me t?.<br> Programi i MKLSH, ?sht? nj? nga 26 programet e njohura n? nivel nd?rkomb?tar nga Byroja Nd?rkomb?tare e Arsimit (International Bureau of Education).<br> <br> CDE (Qendra p?r Arsim Demokratik)<br> Adresa: Rruga Mustafa Matohiti, Pallati 7, Shk. 1, Nr. 2/1, Tiran?<br> Tel/fax: +355 (04) 2247893<br> Mob: 0686080789<br> Web: www.cde.edu.al<br> <br> </div>