Ne sjellim ndryshimin

Shkolla e Lidershipit (program)
<strong>P?rgatitja e drejtuesve p?r? udh?heqjen, menaxhimin dhe administrimin e institucioneve arsimore</strong><br> <br> Target grup: <strong>M?sues/Drejtues t?</strong> <strong>Arsimit Parauniversitar</strong><br> <br> Koh?zgjatja e programit:<strong> 18 dit?? (228 or? gjithsej)</strong><br> <br> Dokumenti njoh?s n? p?rfundimin e shkoll?s: <strong>?ertifikat? me suplement</strong><br> <br> <strong>Kriteret e Pranimit:</strong>? <br> Pranohen t? gjith? kandidat?t q? kan? p?rfunduar studime universitare n? fush?n e m?suesis?. <br> Ata duhet t? ken? s? paku nj? vit p?rvoj? pune si m?simdh?n?s n? arsimin parauniversitar ose si drejtues shkolle, inspektor n? DAR/ZA, apo n? nj? institucion tjet?r q? ka p?r objekt t? pun?s s? vet arsimin.?? ?<br> <br> <strong>P?rshkrim i Programit</strong><br> Programi synon t'i aft?soj? pjes?marr?sit t? p?rmir?sojn? pun?n e tyre n? udh?heqjen profesionale, p?rshtatjen me prirjet bashk?kohore n? menaxhimin dhe administrimin e institucioneve arsimore.<br> <br> <strong>Programi ka karakter modular me p?rmbajtjen e m?poshtme:</strong><br> <ol> <li>Moduli hyr?s: Cil?sia n? arsim, menaxhimi i ndryshimeve, <br> karakteristikat e stileve t? m?simdh?nies, funksionet dhe <br> rolet menaxhuese t? liderit;</li> <li>Teoria e organizimit t? institucioneve;</li> <li>Komunikimi dhe teknologjia e informacionit? n? institucionet arsimore;</li> <li>Drejtuesi, lider pedagogjik;</li> <li>Planifikimi strategjik dhe financat;</li> <li>Legjislacioni p?r arsimin; ?</li></ol><br> ?do modul ?sht? i p?rb?r? nga disa tema.<br> <br> <strong>M?nyra e Zhvillimit </strong><br> Seanca informuese dhe nd?rvepruese n? auditor, veprimtari individuale dhe n? grup, komunikim on-line, detyra gjat? seancave, studim i pavarur i literatur?s, praktik? n? udh?heqjen dhe menaxhimin e nj? institucioni arsimor, n?n drejtimin dhe mbik?qyrjen e nj? drejtuesi-mentor.<br> <br> <strong>Materialet q? p?rdoren</strong><br> Libra, kryesisht n? gjuh?n shqipe, botime t? CDE-s? dhe t? tjer?. Materiale t? fotokopjuara. <br> Materiale t? shkruara p?r pun? t? pavarur dhe n? grup n? auditor (handouts). <br> Materiale t? shkruara n? form? elektronike p?r studim t? pavarur.<br> Programe kompjuterike p?r demonstrim, studim dhe pun? individuale e n? grup.<br> <br> <strong>M?nyra e vler?simit</strong><br> Me punime dhe detyra kursi, ese, demonstrime dhe dosje, bazuar n? standardet profesionale t? programit. <br> Dosjet, si prova t? plot?simit t? k?rkesave p?r certifikim, p?r ?do modul ve?mas dhe n? t?r?si.<br> <br> <br> <strong>CDE (Qendra p?r Arsim Demokratik)</strong><br> Adresa: Rruga Mustafa Matohiti, Pallati 7, Shk. 1, Nr. 2/1, Tiran?<br> Tel/fax: +355 (04) 2247893<br> Mob: 0682050054<br> Web: www.cde.edu.al<br> <br>