Ne sjellim ndryshimin

Reformimi i sistemit t? p?rgatitjes dhe t? trajnimit t? m?suesve - Propozim p?r ristrukturimin e programeve t? studimit n? fakultetet e m?suesis? n? p?rputhje me procesin e ?Bolonj?s?
<div>Studimi p?rqendrohet te puna q? po kryeht n? Fakultetet e m?suesis? t? cilat jan? t? p?rfshira nga k?rkesa p?r reformim t? p?rgatitjes s? m?suesve, ?proces i Bolonj?s?. Pa mohuar aspak pun?n e b?r? deri tani, por duke e vler?suar k?t? proces si t? v?shtir? dhe q? pengohet nga faktor? t? shumt?, si mungesa e kapaciteteve t? mjaftueshme, e fondeve, e p?rvoj?s dhe e njohjes, gjendja e tanishme ?sht? larg arritjes s? synimit strategjik: integrimi n? Bashkimin Europian, dhe m? gjer?, n? at? t? familjes s? vendeve t? p?rparuara. </div> <div>Nga ana tjet?r, statusi i ul?t i m?suesve n? shoq?ri, kontigjentet e dob?ta t? student?ve i b?jn? fakultetet e m?suesis? ende t? papreferuar dhe cil?sia e dob?t riciklohet duke e v?shtir?suar p?rmir?simin e situat?s arsimore.</div> <div>Integrimi n? Bashkimin Europian, ku Shqip?ria ka koh? q? ka paraqitur k?rkes?n p?r t? n?nshkruar marr?veshjen e asocijim stabilizimit, k?rkon edhe p?rmbushjen e disa standardeve n? arsim. K?to standarde burojn? nga objektivi q? ka p?rcaktuar Europa si shoq?ri e dijes dhe q? k?rkon t? ket? rol udh?heq?s n? ekonomin? bot?rore n? vitet e m?pasme, duke filluar nga viti 2010. Po ashtu, n? Deklarat?n e Bolonj?s, n? paragrafin e dyt? p?rmendet se Europa ?sht? shoq?ri e bazuar n? dijen dhe q? mb?shtetet n? vlerat e qytetaris? demokratike. P?r m? tep?r, n? Strategjin? e arsimit parauniveristar, t? miratuar n? Korrik 2004 p?rmendet se n? arsimin baz? do t? synohet n? formimin e shprehive p?r shoq?rin? e dijes. </div> <div>Bashkimi Europian n? m?nyr? t? vazhdueshme po mb?shtet reformat arsimore n? vendet e Europ?s Juglindore q? jan? t? lidhura pazgjishm?risht me prirjet europiane, n? m?nyr? t? ve?ant? me strategjin? ?Objektivat 2010?. N? dokumentet e BE-s?, prioritet i lart? i jepet p?rgatitjes dhe trajnimit t? m?suesve, si aktor? kryesor? n? ?do strategji q? ka si synim nxitjen e zhvillimit t? shoq?ris? dhe t? ekonomis?.<br> ?<br> K?rkesat e sotme p?r p?rgatitjen e m?suesve burojn? nga nevoja n? zhvillimin e potencialit njer?zor me q?llim q? ata t? p?rballojn? sfidat e shoq?ris? s? dijes.<br> Studimi p?rqendrohet n? elelemente t? tilla si struktura e planeve m?simore dhe e l?nd?ve, sistemi i vler?simit, sutimet n? tre cikle, partnetirteti me shkoll?n dhe institucionet e tjera, zhvillimi profesional i stafit dhe shprehit? baz? t? student?ve si parakusht p?r fillimin e studimeve. P?r t? gjitha k?to aspekte studimi p?rfundon me rekomandimet p?rkat?se t? cilat synojn? n? p?rmir?simin e cil?sis? s? m?suesve t? rinj dhe t? formimit t? atyre n? sh?rbim.</div> <div>P?r realizimin e k?tij studimi punoi Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar. <br> Financimi i studimit u b? nga Agjensia e Akreditimit t? Arsimit t? Lart?<br> <a href="/doc/S5-refeormimi_i_sistemit_trajnimit_SHQIP.pdf" target="_blank">Shkarko materialin e plot? n? PDF.</a></div>