Ne sjellim ndryshimin

P?rgatitja dhe trajnimi i m?suesve n? Shqip?ri
<div>Studimi u krye n? kuadrin e nj? projekti me titull ?Zgjerimi i zhvillimit profesional t? praktikant?ve t? arsimit dhe praktikat e m?simdh?nies/t? nx?nit n? vendet e EJL-s?? i koordinuar nga Qendra p?r Studime t? Politik?s Arsimore n? Ljubljan?, Slloveni. <br> Ekipi komb?tar shqiptar ka synuar t? hartoj? nj? studim shterrues lidhur me m?nyr?n sesi sistemet e formimit t? m?suesve para dhe gjat? sh?rbimit funksionojn? n? praktik?, ?far? planesh jan? zhvilluar n?p?r fakultete, dhe institucionet p?rkat?se lidhur me t? ardhmen (e af?rt) deri m? tani, dhe e fundit, por jo m? pak e r?nd?sishme, ?far? mendojn? m?suesit q? punojn? n?p?r shkolla lidhur me m?nyr?n aktuale t? funksionimit t? gj?rave dhe cilat jan? nevojat e tyre reale n? k?t? fush?. <br> Ekipi shqiptar ka b?r? nj? analiz? krahasuese paraprake dhe, n? baz? t? k?tyre, u p?rpiluan nj? num?r komentesh, korrigjimesh dhe amendamentesh t? cilat qen? shum? t? dobishme gjat? faz?s p?rfundimtare t? raportit. Raporti komb?tar nga Shqip?ria ?sht? pjes? e t?r? studimit i cili p?rfshin edhe 11 vende t? tjera t? rajonit.<br> P?r realizimin e k?tij studimi punuan Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar,? Dr. Milika Dhamo, Profesor i Asociuar, Dr. Edmond Rapti, Profesor i Asociuar, Dr. Petrit Muka Mjesht?r k?rkimesh. <br> Financimi i studimit u b? nga Instituti p?r Shoq?ri t? Hapur (OSI) n? kuad?r t? skem?s RE: FINE (Resourcing Education: Fund for Innovations and Networking) ? me kontributin e programit p?r Programit p?r Mb?shtetjen e Arsimit (Education Support Program) t? OSI-t n? Budapest dhe Agjencis? Zvicerane p?r Zhvillim dhe Bashk?punim (Swiss Agency for Development and Cooperation). <a href="/doc/S2-_pergati-trajnimi_Mesuesve_SHQIP.pdf" target="_blank">Shkarko materialin e plot? n? PDF</a>.<br> </div>