Ne sjellim ndryshimin

P?rfshirja e prind?rve n? edukim dhe vendosjen e prioriteteve p?r t? ardhmen
<div>Studimi synon t? p?rmir?soj? cil?sin? e arsimimit t? f?mij?ve, duke nxitur p?rfshirjen e prind?rve n? shkoll? dhe bashk?punimin me m?suesit. Ajo ?ka synohet ?sht? nj?koh?sisht edhe demokratizimi i m?tejsh?m i arsimit dhe b?rja e tij m? i hapur p?r klient?t, gj? q? do t? pasqyrohet n? nj? edukim m? t? mir? p?r f?mij?t. <br> Duke marr? parasysh se p?rmir?simet dhe reformat n? k?t? drejtim duhet t? nd?rmerren vet?m duke njohur mir? gjendjen ekzistuese, studimi ka patur si veprimtari kryesore vler?simin e situat?s ekzistuese n? t? gjitha qarqet e Shqip?ris?, dhe ballafaqimin me p?rvoj?n evropiane, p?r t? dal? me nj? plan masash dhe veprimesh q? do t? sjellin si rezultat nj? pjes?marrje m? intensive dhe t? organizuar t? prind?rve n? ??shtjet e arsimit, n? t? gjitha nivelet. P?r k?t?, studimi ?sht? kryer n? rang vendi duke marr? parasysh t? gjitha arritjet aktuale, dhe po ashtu edhe problemet dhe pengesat. Rezultatet e studimit jan? nj? element q? do t? p?rdoret p?r hartimin e nj? Plani Veprimi p?r rritjen e pjes?marrjes s? prind?rve n? arsim, i cili do t? miratohet nga Ministria e Arsimit dhe e Shkenc?s dhe do t? b?het platforma drejtuese p?r rritjen e nivelit t? p?rfshirjes s? prind?rve n? edukim, n? t? mir? t? f?mij?ve dhe t? realizimit t? t? drejtes s? tyre p?r nj? arsimim cil?sor dhe dinjitoz.</div> <div>Studimi synon t?u? ofroj? hartuesve t? politikave arsimore dhe aktor?ve t? arsimit rezultatet e nj? studimi t? gj?r? mbi p?rfshirjen e prind?rve n? arsim, dhe m? tej, nj? plan veprimi, p?r t? hedhur hapa p?rpara n? k?t? drejtim.</div> <div>Studimi ?sht? kryer n? periudhen tetor-n?ntor 2006 (mbledhja e t? dh?nave n? terren)? nd?rsa p?rpunimi, analizimi i tyre dhe formulimi i raportit, n? periudh?n dhjetor 2006-mars 2007. Studimi ?sht? bazuar n? b?rjen e pyetsor?ve dhe intervistave me prind?rit, me organet arsimore t? niveleve t? ndryshme, si dhe mbledhjen e dokumentacioneve p?rkat?se.</div> <div>Si p?rfundim i p?rgjithsh?m mund t? thuhet? se nga studimi rezulton se ka arritje dhe p?rparim n? drejtim t? p?rfshirjes se prind?rve n? edukim n? rang vendi, si psh n? drejtim t? instalimit t? bordeve t? shkollave dhe k?shillave t? prind?rve, por nj?koh?sisht edhe dob?si, si psh n? pavar?sin? e funksionimit t? organizmave t? prind?rve, n? pun?n e shoqatave t? prind?rve, n? bashk?punimin me Drejatorit? arsimore Rajonale/Zyrat arsimore, pushtetin vendor dhe Ministrin? e Arsimit dhe t? Shkenc?s si dhe n? nivelin e tyre t? p?rgjithsh?m t? nd?rgjegj?simit p?r rolin q? kan? si edukues t? f?mij?ve. Po k?shtu, edhe m?suesit? kan? nevoj? p?r m? shum? njohuri dhe shprehi praktike p?r nd?rtimin e bashk?punimit me prind?rit.</div> <div>Mbledhja e t? dh?nave p?r studimin ?sht? b?r? n?p?rmjet? pyet?sor?ve dhe intervistave t? shp?rndara n? 12 rrethe t? vendit. Nj?koh?sisht, kudo ku ka qen?? e mundur, jan?? k?rkuar dhe mbledhur materiale dokumentuese q? paraqesin pun?n dhe veprimtarit? e b?ra nga shkollat ose organizatat e ndryshme n? fush?n e arsimit, lidhur me bashk?punimin me prind?rit. </div> <div>Pyet?sor?t dhe intervistat jan?? zhvilluar n? 12 rrethe: Burrel, Peshkopi, Elbasan, Librazhd, Fier, Gjirokast?r, Has, Kor??, Pogradec, Kuk?s, Tiran?, Vlor?.? Pyet?sor?t jan?? hartuar n? tre lloje: p?r prind?rit, p?r m?suesit dhe p?r drejtuesit e shkollave. Me drejtuesit e shkollave jan? zhvilluar edhe nj? num?r intervistash p?r t? mbledhur mendime, q? ndoshta mund t? mos shpreheshin dot n?p?rmjet? pyetesorit, si dhe p?r t? verifikuar qendrimet e tyre n?p?rmjet nj? mjeti tjet?r t? mbledhjes s? t? dh?nave. Pyet?sor?t p?r t? trija grupet, kan? synuar n? mbledhjen e informacionti specifik p?r secilin grup por, nj?koh?sisht, edhe verifikimin e informacionit n?p?rmjet? metod?s s? triangulimit, ose ndryshe me p?rs?ritjen e pyetjeve p?r t? nj?jt?n ??shtje n? t? trija grupet, p?r t? pare se sa t? af?rta ose t? ndryshme jan? p?rgjigjet.</div> <div>Numri total i pyet?sor?ve t? plot?suar nga prind?rit ?sht? 775, nd?rkoh? q? jan?? d?rguar mbi 1000 pyet?sor?. Nga k?to 35,7 % jan?? shp?rndar? dhe plot?suar n? zonat e fshatrave dhe 62,2 % n? qytete. Mosp?rgjigjjet p?rb?jn?? 2,1% (pra pyet?sor? t? mbledhur por t? dor?zuar pa plot?suar pyetjet). Numri i pyet?sor?ve p?r m?suesit ?sht? 175 p?r t? gjitha rrethet, nga ku 33% n? fshat, 59,1 % n? qytet dhe 8% t? pap?rcaktuar. Nd?rsa, numri i pyet?sor?ve p?r drejtuesit e shkollave ?sht? 44 gjith?sej, sipas shp?rndarjes: fshat 36,4%, qytet 52,3 % dhe 56,8% n? shkollat 9-vje?are.</div> <div>Jan? zhvilluar gjithsej 55 intervista nga t? cilat: 9 me p?rfaq?sues t? DAR dhe zyrave t? arsimit n? rrethe,17 me drejtor? shkollash, 6 me punonj?s social? dhe psikolog? shkollash, 8 me p?rfaq?sues t? pushtetit vendor n? komun? ose bashki, 3 me p?rfaq?sues t? k?shillave t? prind?rve,? 5 me p?rfaq?sues t? shoqatave t? prind?rve, 2 me antar? bordi shkollash, 1 me prind (pa specifikuar pozicionin), 3 me punonj?s t? organizatave nd?rkomb?tare q? punojn? p?r pjes?marrjen prind?rore n? arsim, dhe 1 me p?rfaq?sues t? MASH.</div> <div>Ekipi i intervistuesve ?sht? p?rb?r? nga 20 vet?, t? shp?rndar? n? grupe 2-3 vet?sh p?r ?do? rreth. Intervistuesit jan?? trajnuar paraprakisht n? 2 grupe p?r m?nyr?n e zhvillimit t? intervistave dhe administrimin e pyet?sor?ve, si dhe p?r q?llimet dhe objektivat e projektit, p?r t?u dh?n? nj? pamje dhe orientim m? t? gj?r? t? t? gjith? veprimtaris? ku jan? p?rfshir?. Gjat? trajnimit dol?n n? pah mjaft pika interesante, q? u mor?n parasysh gjat? pro?esit t? administrimit t? pyetsor?ve dhe intervistave. </div> <div>Pyet?sor?t jan? p?rpunuar paraprakisht me SPSS (Statistical Package for Social Sciences), gj? q? ka leht?suar nxjerrjen n? pah t? an?s sasiore t? t?? dh?nave dhe t? disa rezultateve fillestare. Analiza e t? dh?nave dhe nxjerrja e konkluzioneve ?sht? paraqitur duke analizuar ve?mas prind?rit dhe shkollat (m?suesit, drejtuesit, psikolog?t) si dhe organet drejtuese t? arsimit si DAR, MASH dhe organet e pushtetit vendor. Megjithat?, brenda ?do grupi t? analizuar, p?rfundimet jan?? p?rmbledh?se dhe? p?rfshijn? edhe? mendimet dhe vlersimet e b?ra nga grupet e tjera.</div> <div><br> P?r realizimin e k?tij studimi punuan Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar,? Msc. Linda Gjermani si edhe nj? grup bashk?pun?tor?sh. <br> Financimi i studimit u b? nga UNICEF, programi i kombeve t? bashkuara p?r f?mij?t.<br> <a href="/doc/S3-perfshirja_e_Prinderve_SHQIP.pdf" target="_blank">Shkarko materialin e plot? n? PDF.</a></div>