Ne sjellim ndryshimin

P?rgatitja e m?suesve parashkollor? n? Shqip?ri ? Situata aktuale dhe rekomandime p?r p?rmir?simin e cil?sis? n? sistemin e p?rgatitjes fillestare
<div>Studimi bazohet n? nj? analiz? t?r?sore t? situat?s aktuale t? sistemit t? edukimit parashkollor dhe at? t? p?rgatitjes s? m?suesve parashkollor? n? Shqip?ri. Gjat? studimit u p?rcaktuan fushat kryesore p?r p?rmir?sim brenda sistemit, n? harmoni edhe me prioritetet e Ministris? s? Arsimit dhe t? Shkenc?s e p?rvijuar n? Strategjin? e Arsimit Parashkollor 2005-2015 si edhe n? studime krahasuese n? nivel nd?rkomb?tar dhe kryesisht n? procesin e Bolonj?s.? <br> Programi i ri i popozuar p?r sistemin e p?rgatitjes s? m?suesve parashkollor?, synon pajisjen e m?suesve me njohurit?, shprehit? dhe vlerat e nevojshme p?r nj? arsim m? t? mir? t? f?mij?ve, t? bazuar n? standarde dhe tregues t? matsh?m t? rezultateve. <br> Programi i ri ofron nj? mund?si n? studimet universitare, pasi p?rgatitja e deritanishme ?sht? n? nivele tejet t? pak?naqshme. </div> <div>Programi i ri do t? sh?rbej? edhe si nj? model n? hartimin e programneve t? tjera t? deg?ve t? m?suesis?, si ato p?r arsimin baz? e m? tej dhe n? t? nj?jt?n koh? do t? ndihmoj? k?to fakultete n? leht?simin dhe qart?simin e procedurave p?r akreditimin e tyre. Procesi i Bolonj?s b?n t? mundur q? mbi k?t? baz? t? ngrihen m? pas kurset e studimit t? ciklit t? dyt? dhe t? tret? p?r k?t? kategori t? m?suesve duke kontribur n? p?rmir?simin cil?sor t? tyre. </div> <div>Programi i ri, i shoq?ruar me modelet kurrikulare mbi baz?n e pik?ve kredite sipas sistemit ECTS, do t? jet? nj? mjet i vlefsh?m p?r stafin e universiteteve q? t? hartojn? kurse mbi baz?n e nj? modeli t? till?. Standardet n? p?rgatitjen e m?suesve do t? jen? udh?rr?fyes p?r universitetin i cili do t? bazohet n? rezulatet n? p?rfundim t? kurseve t? studimit.? Studimi e konsideron p?rgatitjen e m?suesve parashkollor? si pjes? integrale e sistemit t? trajnimit t? m?suesve.</div> <div>P?r realizimin e k?tij studimi punoi Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar, si edhe nj? grup ekspert?sh t? arsimit parashkollor dhe t? arsimit t? lart?. <br> Financimi i studimit u b? nga UNICEF, programi i kombeve t? bashkuara p?r f?mij?t.<br> <a href="/doc/S5-refeormimi_i_sistemit_trajnimit_SHQIP.pdf" target="_blank">Shkarko materialin e plot? n? PDF.</a></div>