Ne sjellim ndryshimin

Faktor?t p?rcaktues dhe rrjedhojat e braktisjes s? shkoll
<h4>Braktisja e shkoll?s ?sht? b?r? nj? dukuri shqet?suese p?r shoq?rin? shqiptare menj?her? pas ndryshimeve demokratike n? fillim t? viteve ?90. P?r t? parandaluar k?t? dukuri, ?sht? e nevojshme s? pari, t? kuptojm? pse ndodh. Studimi i paraqitur k?tu ?sht? nj? k?rkim korrecional i cili synon t? t? hulumtoj? midis faktor?ve q? p?rcaktojn? braktisjen e shkoll?s si edhe pasojat e saj. Ai u lokalizua n? pes? rrethe t? Shqip?ris? ku p?rfshihet Tirana, Shkodra dhe Mal?sia e Madhe, Dibra, Vlora dhe Kor?a. <br> Studimi jep nj? kuad?r t? plot? dhe t? thelluar t? shkaqeve q? ?ojn? n? braktisje, si dhe t? rrjedhojave q? sjell ajo. P?rmes diskutimit, studimi argumenton nevoj?n p?r t? ndryshuar rr?nj?sisht konceptimin e programeve n? nivel qendror, vendor dhe shkollor duke rekomanduar hapa t? p?rgjithsh?m por edhe t? ve?ant? q? n? t? ardhmen mund t? sjellin uljen e k?saj dukurie shqet?suese. <br> Projekti filloi me mbledhjen e t? dh?nave, m? pas p?rpunimin e tyre dhe nxjerrjne e rezultateve e formulimin e rekomandimeve n? fund. <br> P?r kryerjen e k?tij studimi u sigurua mb?shtetja e Ministris? s? Arsimit dhe Shkenc?s si dhe bashk?punimi i drejtorive arsimore n? secilin rreth. </h4> <div><br> P?r realizimin e k?tij studimi punuan Dr. Bardhyl Musai, Profesor i Asociuar dhe Eljona Boce, psikologe. <br> Financimi i studimit u b? nga Sh?rbimi Leht?sues Katolik (CRS) n? Shqip?ri.? </div> <div><a href="/doc/Faktoret_e_braktisjes_S1.pdf" target="_blank">Shkarko materialin e plot? n? PDF</a></div>