Ne sjellim ndryshimin

Misioni dhe Strategjia
<div><strong>Misioni</strong><br> Qendra p?r Arsim Demokratik (CDE) ?sht? organizat? profesionale dhe e pavarur jofitimprur?se, q? mb?shtet ndryshimet dhe zhvillimin e arsimit duke kryer nj? s?r? veprimtarish intelektuale n? fush?n e k?shillimit, k?rkimit, trajnimit, lidershipit,? menaxhimit arsimor dhe botimeve, q? nxisin t? menduarit kritik, t? nx?n?t aktiv dhe afatgjat? p?r t? gjith? qytetar?t e nj? shoq?rie demokratike.<br> <br> <strong>Veprimtarit? kryesore t? CDE jan?:</strong><br> <ul> <li>Konsulenc? p?r hartimin e dokumenteve t? politikave arsimore, t? kurrikulave dhe t? teksteve shkollore.</li> <li>Shkoll? p?r lidershipin dhe menaxhimin arsimor.</li> <li>Kurse trajnimi ?ertifikuese p?r m?sues q? e p?rqendrojn? pun?n e tyre n? m?simdh?nien nd?rvepruese sipas metodave per zhvillimin e t? menduarit kritik, zot?rimin e shprehive t? t? shkruarit, t? formulimit t? rezultateve t? t? nx?nit dhe t? p?rdorimit t? teknologjis? s? informacionit dhe komunikimit.</li> <li>Kurse trajnimi ?ertifikuese p?r trajnues.</li> <li>Kurse, seminare, shkolla verore, tryeza t? rrumbullak?ta, konferenca si dhe k?shillim p?r p?rfitues dhe p?rkrah?s t? shkollave (prind?r, administrator? t? shkollave dhe drejtues t? arsimit, student? t? universiteteve).</li> <li>Botime t? manualeve dhe librave bazuar n? metodologji moderne, module dhe udh?zues trajnimi, materiale dhe libra burimor?, produkte t? veprimtaris? s? CDE-s?.</li> <li>Hartim? i materialeve didaktike dhe arsimore, t? cilat nxitin dhe p?rhapin m?simdh?nien dhe t? nx?n?t nd?rveprues</li></ul><strong>P?rftuesit tan? jan?:</strong><br> <ul> <li>Udh?heq?s, menaxher? dhe administrator? t? shkollave.</li> <li>Hartues t? politikave arsimore dhe vendimmarr?s.</li> <li>Hartues t? teksteve shkollore dhe materialeve ndihm?se p?r nx?n?s dhe m?sues.</li> <li>Nx?n?s t? shkollave, n? t? gjitha nivelet e arsimit baz? dhe t? mes?m, t? ekspozuar ndaj metodave t? m?simdh?nies dhe t? nx?nit nd?rveprues q? synojn? zhvillimin e t? menduarit kritik, t? p?rdorimit t? teknologjis? informative dhe t? komunikimit, t? zot?rimit t? artit t? t? shkruarit dhe t? hartimit e analiz?s s? rezulateve t? t? nx?nit.</li> <li>Student? q? ndjekin kurse p?r p?rdorimin e strategjive t? m?simdh?nies dhe t? t? nx?nit nd?rveprues n? universitete, t? studimit dhe t? shkrimit akademik, t? t? menduarit kritik.</li> <li>M?sues q? n? klasat e tyre p?rdorin metodologjit? aktive dhe nd?rvepruese.</li> <li>Prind?r.</li></ul><br> <strong>Strategjia</strong><br> Prioritet strategjike dhe afatgjata t? CDE:<br> <ul> <li>T? drejtoj? studime k?rkimore afatmesme dhe afatgjata p?r mb?shtetjen dhe zhvillimin e politikave arsimore frytdh?n?se n? pajtueshm?ri me strategjin? arsimore komb?tare.</li> <li>T? p?rqendrohet n? cil?sin? e arsimit dhe trajnimit duke kontribuar n? zhvillimin e materialeve kurrikulare, p?r nivelin e arsimit baz?, t? mes?m dhe at? universitar t? p?rgatitjes dhe formimit t? m?suesve.</li> <li>T? kontribuoj? n? krijimin e kapaciteteve njer?zore dhe institucionale n? nivelin e arsimit baz?, t? mes?m dhe t? lart?.</li> <li>T? drejtoj? me cil?si trajnimet e t? gjitha llojeve me t? gith? pjes?marr?sit. </li> <li>T? kontribuoj? p?r p?rcaktimin e nj? sistemi komb?tar p?r trajnimin e m?suesve dhe drejtuesve t? shkollave t? bazuara n? standardet e certifikimit.</li> <li>T? kontribuoj? n? rritjen e mund?sive p?r zgjerimin e njohurive p?r nx?n?sit e t? gjitha moshave, origjinave etnike, racave, besimeve, gjinive apo rajoneve n? Shqip?ri.</li></ul></div>