Ne sjellim ndryshimin

M?simdh?nia reflektive p?rmes hulumtimit n? veprim
<div align="center">Seminar (Workshop) </div> <div align="center"><br> 29 mars 2014</div> <div align="center"><br> <br> Fol?s kryesor</div> <div align="center"><strong><br> Dr. Keith PRENTON</strong><br> Mbret?ria e Bashkuar <br> Udh?heq?s i programit p?r arsimin nga USAID n? Kosov?</div> <div><br> <br> M?simdh?nia reflektive e koncepton m?simin si nj? veprimtari komplekse dhe q? mb?shtetet n? shprehi t? nivelit t? lart?, e cila mbi t? gjitha k?rkon m?sues q? t? marrin vendime se si t? veprojn? n? situata t? ndryshme. M?simi i nivelit t? lart? ?on n? rritjen e cil?sis? s? arsimit p?r nx?n?sit dhe k?rkon v?mendje t? ve?ant? n? p?rcaktimin e q?llimeve, vlerave dhe pasojave sociale t? arsimit. </div> <div><br> Hulumtimi n? veprim ?sht? nj? proces i disiplinuar i shqyrtimit i drejtuar prej dhe p?r i atyre q? nd?rmarrin veprimin. M?suesit, q? praktikojn? m?simimdh?nien dhe t? p?rfshir? n? hulumtimin n? veprim, e shohin at? si nj? p?rvoj? t? pasur. Humtimi n? veprim ka efekt pozitiv p?r disa arsye. M? i r?nd?sish?m ?sht? fakti se hulumtimi n? veprim i ndihmon m?suesit t? jen? m? efektiv? p?r at? q? ata kujdesen m? shum? - m?simin dhe zhvillimin e nx?n?sve. <br> <br> <strong>Organizator?:</strong> <br> Institucioni Universitar ?Shkolla e Lart? e Edukimit? (ShLE) &amp; Qendra p?r Arsim Demokratik (CDE), Tiran?; Programi p?r Arsimin - USAID n? Kosov?.</div> <div><br> <br> <strong>Drejtues dhe fol?s kryesor: <br> </strong><br> Dr. Keith PRENTON aktualisht drejton programin FHI360 p?r arsimin nga USAID n? Kosov?. Ai e filloi karrier?n e tij si m?sues dhe trajner n? Angli, ku ka punuar p?r K?shillin Komb?tar t? Teknologjis? Arsimore dhe Nj?sin? e Performanc?s s? Shkenc?s. Dr. Prenton ?sht? diplomuar n? matematik? dhe ka diplom?n Master n? Lidership dhe Menaxhim Arsimi. Ai ka p?rvoj? n? zhvillimin e arsimit n? nivel nd?rkomb?tar dhe n? menaxhim t? projekteve. Hulumtimi i tij i doktorat?s ?sht? p?rqendruar procesin e ndryshimit n? p?rmir?simin e shkoll?s dhe zhvillimin profesional t? m?suesve. Dr. Prenton ka punuar si konsulent n? nivel qeveritar, n? zhvillimin e treguesve t? cil?sis? dhe t? instrumenteve p?r vetvler?simin e shkollave. Ai ka marr? pjes? n? misionet e monitorimit t? Bashkimit Europian si specialist i vler?simit t? projekteve. Interesi i tij i ve?ant? ?sht? p?r veprimtarit? e bazuara n? projekte q? i motivojn? nx?n?sit t? zhvillojn? shprehit? e t? nx?nit afatgjat? p?r ?shekullin e 21t??. Puna e tij n? nivel nd?rkomb?tar ?sht? njohur nga qeveria e Mbret?ris? s? Bashkuar dhe ?sht? nderuar me Urdh?rin e Perandoris? Britanike (OBE).</div> <div><br> <br> <strong>Formati:</strong> <br> Seanc? plenare, sesione paralele dhe raportime n? seanc?n p?rmbyll?se plenare</div> <div><br> <br> <strong>Pjes?marr?sit:</strong> <br> Studiues dhe hulumtues, lider?, menaxhues dhe drejtues t? arsimit, m?sues</div> <div><br> <br> <strong>Numri i pjes?marr?sve:</strong> I kufizuar, maksimumi 90</div> <div><br> <br> <strong>M?nyra e regjistrimit:</strong> N? form? elektronike ose me aplikim n? ShLE/CDE</div> <div><br> <br> <strong>Koha:</strong> 09:00 -15:00</div> <div><br> <br> <strong>Kosto e pjes?marrjes:</strong> 3 000 lek? (p?rfshihen: materialet e seminarit, p?rkthimi simultan me pajisje d?gjimi individuale, kafe/?aj, biskota, drek?)</div> <div><br> <br> <strong>Vendi:</strong> <br> ShLE &amp; CDE, Rruga Jordan Misja, Pallatet Gener 2, Tiran?</div> <div><br> <strong>P?r m? shum? informacion:</strong></div> <div><br> Kontaktoni: tel: +355 (04) 44509011;? +355 (0)686080934<br> Shkruani: e-mail: <a href="mailto:info.shle@cde.edu.al">info.shle@cde.edu.al</a> <br> Vizitoni: <a href="http://shle.cde.edu.al">http://shle.cde.edu.al</a></div> <div><br> <br> Llogaria bankare n? Lek<br> Banka: Intesa San Paolo<br> Emri i llogaris?: Qendra p?r Arsim Demokratik<br> Numri i llogaris?: 104 29 35 502<br> Iban: Al 97 20 811 008 000 000 104 29 35 502<br> Swift: USALALTR</div>