Ne sjellim ndryshimin

Konferenca Nd?rkomb?tare Arsimore e Shqip?ris
<p> <strong>6-8 dhjetor 2012</strong></p> <p><br> Konferenca e 1-r? Nd?rkomb?tare Arsimore e Shqip?ris? i zhvilloi punimet n? Tiran?, m? 6 - 8 dhjetor 2012. Konferenca kishte p?r q?llim t? nxiste dialogun dhe komunikimin p?r ??shtje t? ndryshme t? arsimit, ku profesionist?t e arsimit shk?mbyen p?rvoja dhe praktika p?rmes diskutimeve nd?rvepruese t? nivelit t? lart?. Konferenca ishte nj? forum p?r akademik?t, hulumtuesit, pedagog?t dhe m?suesit t? cil?t paraqit?n idet? e tyre, projektet, arritjet dhe problemet me t? cilat p?rballen n? pun?n e p?rditshme, sikurse edhe shk?mbyen p?rvojat e tyre m? t? mira dhe identifikuan sfidat e p?rbashk?ta n? arsim. <br> <br> Konferenca i filloi punimet m? dat? 6 dhjetor me pes? workshope tematike, q? t? gjitha n? gjuh?n angleze. Seanca Plenare u zhvillua m? dat? 7 dhjetor n? Hotel Tirana International, ku mori pjes? edhe Shk?lqesia e tij, Kryeministri Z. Sali Berisha.</p> <p><img alt="" src="foto/konferenca_pergjithshme.jpg"></p> <table cellspacing="4" cellpadding="4" border="0"><tbody><tr><td colspan="2">Fjala p?rsh?ndet?se e Kryeministrit <strong>Sh.T.Z. Sali BERISHA</strong></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Pershendetje_Kryeministri_S_Berisha_shqip.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"><br> ALB</a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Pershendetja_Kryeministrit_Sali_Berisha_English.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"><br> ENG</a></td></tr><tr><td colspan="2">Fjala p?rsh?ndet?se e Kryetarit t? Komitetit vendimmarr?s <strong>Prof. Dr.Bardhyl Musai</strong></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Pershendetja_B_Musai.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"><br> ALB</a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Pershendetja_Prof_Dr_Bardhyl_Musai_English.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"><br> ENG</a></td></tr><tr><td colspan="2">Fjala p?rsh?ndet?se e Rektorit t? Universitetit Epoka, <strong>Prof. Dr. Remzi Altin</strong></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Pershendetja_R_Altin.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"><br> ALB</a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Pershendetja_Prof_Dr_Remzi_Altin.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"><br> ENG</a></td></tr><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td colspan="4"> <h2>Punimet e seanc?s plenare</h2> <h3>Fol?sit kryesor?</h3></td></tr><tr><td valign="top" rowspan="3"><img width="60" height="90" alt="" src="foto/dhori_kule.jpg"></td><td><strong>Prof. Dr. Dhori Kule</strong></td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>Restructuring Programs and Rethinking Teaching for the Knowledge Society</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Dhori_Kule_English.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Dhori_Kule_English.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td>Ristrukturimi i programeve dhe rikonceptimi i m?simdh?nies p?r shoq?rin? e dijes</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Dhori_Kule_shqip.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Dhori_Kule_shqip.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td colspan="4">? </td></tr><tr><td valign="top" rowspan="3"><img width="60" height="90" alt="" src="foto/lorin_anderson.jpg"></td><td><strong>Prof. Dr. Lorin Anderson</strong></td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>The Meaning and Educational Implications of "Knowledge" in Knowledge Societies</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Lorin_Anderson_English.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Lorin_Anderson_English.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td>Kuptimi dhe p?rfshirja arsimore e njohurive n? shoq?rit? e dijes</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/LORIN_ANDERSON_shqip.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/LORIN_ANDERSON_shqip.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td colspan="4">? </td></tr><tr><td valign="top" rowspan="3"><img width="60" height="90" alt="" src="foto/pavel_zgaga.jpg"></td><td><strong>Prof. Dr. Pavel Zgaga</strong></td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>Internationalisation as a Challenge to Teacher Education</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Lorin_Anderson_English.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Pavel_Zgaga_English.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td>Nd?rkomb?tarizimi sfid? p?r edukimin e m?suesve</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/PAVEL_ZGAGA_shqip.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/PAVEL_ZGAGA_shqip.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td colspan="4">? asasas</td></tr><tr><td valign="top" rowspan="3"><img width="60" height="90" alt="" src="foto/ronald_sultana.jpg"></td><td><strong>Prof. Dr. Ronald Sultana</strong></td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>Trends, Issues and Challenge</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Ronald_Sultana_English.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca_eng/Ronald_Sultana_English.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td>Prirjet, problemet dhe sfidat</td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Ronald_Sulatana_shqip.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><a href="konferenc8376323/konferenca _alb/Ronald_Sulatana_shqip.ppt"><img width="32" height="32" alt="" src="imgs/icon_ppt.png"></a></td></tr><tr><td> <img style="margin: 0px;" width="65" height="90" src="/foto/proceedings_book.jpg" alt="" title=""></td><td valign="top" align="center" rowspan="1">EDUCATION FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY<br> 1st Albania International Conference on Education (AICE)<br> <strong>PROCEEDINGS</strong>???? 6 - 8 December 2012</td><td valign="top"><a href="http://cde.edu.al/konferenc8376323/doc/proceedings_book_web.pdf"><img width="32" height="32" alt="" src="http://cde.edu.al/imgs/icon_pdf.png"></a></td><td><br> </td></tr><tr></tr></tbody></table>