Ne sjellim ndryshimin

HOME »  » 

Konferenca Nd?rkomb?tare Arsimore e Shqip?ris? - Tiran?, Dhjetor 2012

Projekti AMSHC&CDE - Menaxhimi i sjelljes agresive (bullingut) ne shkolla

Takim profesional ?Procesi i edukimit n? koh?t e sotme?

Projekti i SOROS & CDE p?r "Rritjen e kapaciteteve menaxheriale ne shkolla"

Shkolla e Lidershipit 2012

Ceremonia e Diplomimit - Shkolla e Lidershipit 2011

Shkolla e Lidershipit 2011

Partneriteti shkoll? - familje - komunitet. Pamje nga trajnimi i m?suesve/drejtuesve te shkollave

Partneriteti shkoll? - familje - komunitet. Pamje nga seminari diseminues i Gjetjeve t? Studimit

Partneritetet shkoll? - familje - komunitet. Pamje nga administrimi i pyet?sor?ve n? shkolla